Blog

Join the Community

මේ පාර Dynamics 365 Customer Service දිහා බලමු

ගියපාර post එකෙන කිවවා වගේ, යමක ඉගෙන ගැනීමට ඇති හොඳම ක‍රමය එය කිරීමෙනය. මේ Article එකෙන අපි ඕගොලලනට කියලා දෙනන යනනේ Dynamics 365 Customer Service app එක ගැන Microsoft වෙතින ඔබට ලබා ගත හැකි Dynamics 365 පුහුණු වැඩසටහන පිළිබඳව.

මෙම පුහුණු වැඩසටහන ඔබට Microsoft Dynamics Customer Service App එක පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරින ධ‍යාපනයක ලබාගැනීමට හැකියාවක ලැබෙයි.

  •  Introduction to Dynamics 365 Customer Service : Click Here

ඔබට මෙම පාඨමාලාවන කරගෙන යදදී ඒවා trial කරනන licence එකක අවශ‍ය නම Trial Instance එකක හදාගනනෙ කොහොමද කියන එක ගැන අපි පෝසට එකක කරල තියෙනවා ඒ පෝසට එක මම පහතින ආයෙත ඕගොලලනට දැනුම දෙනනම.

Microsoft 365 Developer සහ Dynamics 365 Trial Subscription එකක නිරමාණය කරනනේ කෙසේද? Click Here

එහෙනම අපි බලාපොරොතතු වෙනවා අපගේ ඊළඟ සැසිවාර වෙනකොට ඕගොලලෝ මේ පුහුණු වැඩසටහන කරලා බොහොම හොඳ අධ‍යාපනයක හා අතදැකීමක ලබාගෙන සිටි කියලා . මේ පුහුණුවීම කරගෙන යදදි ඕගොලලනට යම කිසි ප‍රශනයක ගැටලුවක ගොඩනැගෙනවා නම අපට අපට Email කරලා ඔබලාගේ තිබෙන ඒ ප‍රශන නිරාකරණය කරගනන ලෙස අපි බොහොම...

Continue Reading...

දැන් Dynamics 365 පිළිබඳ පුහුණුවක් කිරීමට කාලයයි!

dynamics 365 sales Nov 04, 2020

යමක ඉගෙන ගැනීමට ඇති හොඳම ක‍රමය එය කිරීමෙනය. පළමු සැසියේදී අපි Dynamics 365 මෘදුකාංග පදධතිය පිළිබඳ ඉහළ දළ විශලේෂණයක දෙස බැලුවෙමු. දෙවන සැසියේදී අපි Dynamics 365 Sales App එකේ ද  ඉහළ මටටමේ දළ විශලේෂණයක දෙස බැලුවෙමු. දැන ඕගොලලනට තියෙනනේ අපේ සැසිවාරයන දෙකෙන ලබා ගතත දැනුමත පාවිචචි කරලා Microsoft Docs වෙත ගොස එහි තිබෙන training programs කරලා තවත දුරට මේ software එක ඉගෙන ගනන එකයි.

මෙම ලිපියෙන අපි අපගේ අවසාන සැසි දෙකේදී අප කළ දෙයට අදාළව, Microsoft වෙතින ඔබට ලබා ගත හැකි Dynamics 365 පුහුණු වැඩසටහන දෙකක පිළිබඳව ඔයගොලලනව දැනුවත කරනවා.

  1. මෙම Microsoft Docs විසින ලබාදෙන පුහුණු වැඩසටහන, අපේ පළමු වැඩසටහනට සමගාමීව, ඔබට ඉහළ මටටමේ දළ විශලේෂණයක ලබා දෙනු ඇත. එය ඔබට access කිරීම සඳහා මෙම URL එක Click කරනන.
    • Introduction to Microsoft Dynamics 365 : Click Here
  2. මෙම දෙවන පුහුණු වැඩසටහන ඔබට Microsoft Dynamics Sales App එක පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරින ධ‍යාපනයක ලබාගැනීමට හැකියාවක ලැබෙයි
    •  Introduction to Dynamics 365 Sales : Click Here
...
Continue Reading...

Microsoft 365 Developer සහ Dynamics 365 Trial subscription එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?

”යමක ඉගෙන ගැනීමට ඇති හොඳම ක‍රමය එය කිරීමෙන ය”.  Microsoft 365 වල විසඳුම තැනීම සහ පරීකෂා කිරීම සඳහා හොඳම ක‍රමය වනනේ සංවරධක පරිසරයක (Developer environment) තුළ උතසාහ කිරීමයි. ඔබේ නිෂපාදන පරිසරයෙන (Production environment) සවාධීනව සංවරධක පරිසරයක තිබීම පරයේෂණ හා සංවරධනය සඳහා නිරදේශිත ප‍රවේශයයි.

E5 බලපත‍ර (licenses) සහිත පරිශීලකයින (users) 25 දෙනෙකු සඳහා ඔබගේ Microsoft 365 සංවරධක දායකතවය සැකසීමට අපි ඉඩ දෙමු. සැකසීමෙන පසු එය දින 90 ක පවතින අතර එය සංවරධන අරමුණු සඳහා නොමිලේ වේ. මෙය පියවරෙන පියවර ක‍රියාවලියකි. දායකතවයක සැකසීමට, ඔබ Microsoft 365 සංවරධක වැඩසටහනට සමබනධ විය යුතුය. එවිට ඔබට Microsoft 365 දායකතවයක සැකසීමේ ක‍රමය පෙනෙනු ඇත.

පියවර 1: Microsoft 365 සංවරධක වැඩසටහනට සමබනධ වනන

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-365/dev-program URL වෙත යනන.

“JOIN NOW” තෝරනන. ඔබේ Microsoft ගිණුම හෝ (Azure Active Directory) ඇශර ඇකටිව ඩිරෙකටරි සක‍රීය (Work or School) විද‍යුත තැපෑලෙන පුරනය (login) වනන.

ඔබගේ නම, විද‍යුත තැපෑල, රට සහ...

Continue Reading...

Always give something back…

The Roots

Surrounded by the ocean with breathtaking beaches, native wild animals roam in the rain forests, gigantic Temples and ancient ruins show off the proud history of advanced ancient civilisations, and who would not notice the people who always have a smile on their faces, drinking a nice cup of Ceylon tea? Sri Lanka, "The Pearl of the Indian Ocean" is where they were born and brought up in. This is the story of two passionate and dedicated Microsoft MVPs from Sri Lanka.

After completing their secondary education of two of the most prestigious schools in Colombo, Royal College and Ananda College, they said goodbye to their families and friends in Sri Lanka and moved to Melbourne, Australia. Nadeeja started his Bachelor of Computer Systems Engineering degree in the year 2000 at Monash University and while Sahan started his Post Graduate Diploma in eBusiness at Swinburn University of Technology in the year 2006 after finishing his Bachelor of Science in Business and IT degree.

...
Continue Reading...

ඔබේ ගමනේ ආරම්භය - හමුවන්න, ඉගෙන ගන්න, දැනුම බෙදාගන්න

ඔබ දැනගෙන හිටියද ලෝකයේ භාෂා 6500 කට වඩා කතා කරනවා කියල?  ලෝක ජනගහනයෙන 15% කටත වඩා අඩු සංඛ‍යාවක තමා ඉංග‍රීසි කතා කරනනෙ.  තාකෂණික ලියකියවිලි සහ පුහුණු වැඩසටහන සමබනධයෙන ගතතම, සියලුම තාකෂණික ආයතන ඉංග‍රීසි භාෂාවෙන  සහ වෙනත භාෂා අතළොසසකින පමනයි තාකෂණික ලියකියවිලි සහ පුහුණු වැඩසටහන සපයනනෙ. උදාහරණයක  හැටියට මයික‍රොසොෆට ලරන (Microsoft Learn) වෙබ අඩවියේ, ඩයිනමිකස 365 (Dynamics 365), පවර ඇපස (Power Apps) සහ පවර ඔටෝමේට (Power Automate) පුහුණුව ලබා ගත හැකකේ භාෂා 5 කින පමනයි. (ඉංග‍රීසි, ජපන, ජරමානු, සපඥ, සහ ප‍රංශ). මෙය ආවරණය කරනනේ ලෝක ජනගහනයෙන 28% ක පමනයි.  ලෝක ජනගහනයෙන 72% කට මයික‍රොසොෆට ව‍යාපාර යෙදුම (Business Applications) සඳහා වටිනා පුහුණු වැඩසටහන ලබාගනන විදිහක නැහැ. අනෙකුත ප‍රමුඛ තාක‍ෂණ වේදිකාවලත (Platforms) කතනදරේ මෙකමයි. සේලසෆෝරස ට‍රේලහෙඩ (Salesforce Trailhead) ලබා ගත හැකකේ භාෂා 6 කින පමනයි. ලෝකයේ  තියෙන මේ මෙම දැවැනත පරතරය පිරවීම සඳහා බිසඇපස ගුරු (BizApps Guru) කණඩායම කුඩා පියවරක ගනනයි හදන...

Continue Reading...

Your Journey Starts Here - Meet, Learn, Share

Did you know, over 6500 languages are spoken in the world?  Interestingly, only less than 15% of the world's population are English speakers.  When it comes to technical documentation and learning programs, all platform providers support English language and only a handful of other languages.  For example, in Microsoft Learn, Dynamics 365, Power Apps, and Power Automate training is available only in 5 languages (English, Japanese, German, Spanish, French).  This covers only 28% of the world's population, which leaves 72% of the world's population without access to valuable training materials for Microsoft Business Applications.  The story is similar with other leading technology platforms.  Salesforce Trailhead is available in only 6 languages.  BizApps.Guru team is taking a small step towards filling this massive gap in the industry.

Why BizApps.Guru?

BizApps.Guru is a multi-language education platform for current and future business applications...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Join Us to Grow Your Career

Join BizApps.Guru today to get free access to Business Applications Meetups in your language and Online Learning programs.